Online Bildiri

1Dr. Aysun BahadırManeviyat Yönelimli Terapötik İletişim Becerilerinin Kişiler Arası İlişkiler Üzerindeki EtkisiOnline
2Doç. Dr. Abdullah BayramGeleneksel Din Anlayışının Günümüze Taşınması: İctihadî / Makāsıdî Tefsir Perspektifinden Eleştirel Bir AnalizOnline
3Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DemirciHanefî Fetvâ Usûlünde Güncel Fıkhî Meselelere Kaynaklık Etmesi Bakımından Umûmü’l-Belvâ İlkesiOnline
4Dr. Başvaiz Halime KorkmazGeleneksel Din Anlayışının Günümüze Taşınması Noktasında Dindar Yaşlı Kadınların Genç Nesle EtkisiOnline
5Dr. Öğr. Üyesi Hasan KılıçKur’ân’ın İnsanın Zihin Dünyasını İnşası Bağlamında Ankebût Sûresi’ni Yeniden OkumakOnline
6Prof. Dr. İbrahim IşıtanDinin Obje Haline Dönüşmesi Meselesi Sûfî Geleneğin Bakış TarzıOnline
7İsa Usluİnsanın Yeni Anlam Anlayışı: Sahte GerçeklikOnline
8Arş. Gör. Dr. Hatice GöktaşAnlamın Epistemolojik Analizi ve Anlam ArayışıOnline
9Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yusuf AkbakÖmer Fuâdî’nin “Bülbüliyye” Adlı Eserinde Ahlaki Unsurlar ve Günümüz Ahlak Algısına KatkılarıOnline
10Arş. Gör. Gamze ArslanYoksulluk Nafakasının İslâm Hukukunda Makasıdu’ş-Şeria Bağlamında Zikredilen Temel Haklar Açısından DeğerlendirilmesiOnline
11Doç. Dr. Hasan MaçinDijital Paranın İslâm Hukukundaki YeriOnline
12Doç. Dr. Kılıç Aslan Mavilİnanç-Ahlâk İlişkisini Yeniden DüşünmekOnline
13Dr. Öğr. Üyesi Fikrullah ÇakmakPostmodern ve Metamodern Dünyada İnsan ve İnançOnline
14Fatih GüdürüYapay Zeka ile Değerler Eğitiminin Sürdürülebilirliği Üzerine Bir ÇalışmaOnline
15Dr. Fatma Nur AğcaModern Ateizmin Oluşumunda Hristiyan Teolojisinin EtkisiOnline
16Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SağlamYapay Zekâ Ve Hadis TahriciOnline
17Dr. Öğr. Üyesi Büşra Kutluay ÇelikGüçlünün Haklı Gösterildiği Bir Dünyada, Gazze’deki İnsan Hakları İhlalleri ve Rehine Krizi Hakkında Farklı Perspektifler: Sosyolojik Bir YaklaşımOnline
18Dr. Öğr. Üyesi Ali KoçakAhlakın Altın Kuralına Psiko-gelişimsel Bir EleştiriOnline
19Arş. Gör. Dr. Zeynep AkbudakBilim ve Din Arasında Köprüler Kurmak (İslam ile Bilimin Ayrılmaz Birlikteliği)Online
20Dr. Seyhan Özsoyİletişim Çağında Din ve MedyaOnline
21Dr. İsmail YalçıntaşGençlerin Deizm ve Ateizme İlgi ve Merak Duyma SebepleriOnline
22Prof. Dr. Hasan OcakMetin-Yorum İlişkisi Bağlamında Modern Dünyada Geleneksel İslam’ın İmkanıOnline
23Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Özasmaİlahiyat Fakültesi Öğrencileri Bakışından Günümüz GençliğiOnline
24Doç. Dr. Abdullah Dağcı –  Yüksek Lisans Öğrencisi Zahide ÇakarGençlerde Yaşamı Anlamlandırma ve Dini YönelimOnline
25Dr. Abdullah CengizKur’an Tarihinde Kıraat ve Hadis Kaynaklarının Günümüze YorumlanmasıOnline
26Dr. Öğr. Üyesi Edibe BoyrazSelim Divâne el-Kırımî’nin Burhânü’l-Ârifîn Adlı Eserinde Ubûdiyyetin “Kendilik” Kavramı Bağlamında DeğerlendirilmesiOnline
27Dr. Öğr. Üyesi Nesim AslantatarAgnostik Olmak Kolay mı? Agnostisizmin Epistemik Koşulları Üzerine Bir İncelemeOnline
28Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖdemişMuhtemel Algoritmik Zihinler Sorunu ve İnancın AkıbetiOnline
29 Mahmud Kaddum-Sînem Yiğit Kur’ânî Îzâhâtle Temel İnsan HaklarıOnline
30Doktora Öğrencisi Merve ÜstekJapon Yeni Dini Hareketlerindeki Kadın Liderlerin Rolü ve EtkisiOnline
31İbrahim YıldızDraper Tarzı kötülük ArgümanlarıOnline
32 Dr. Öğr. Üyesi Taha Yılmaz Selefilik ve Neoselefilik Özelinde İslam Dünyasında Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketlerin Fıkhî TemelleriOnline
33Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YıldızOrtaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatında Güncel Dini MeselelerOnline
34Büşra Hatice BiçgelTasavvuf ve Yapay Zeka Karşılaştırması: İnsan Varlığı ve Ruhsal Gelişim Perspektifinden Bir İncelemeOnline
35Dr. Öğr. Üyesi Muhammed BabacanSosyal Medya’nın Milliyetçi, Irkçı ve Dini Söylemlerin Üretimi ve Yayılmasındaki Rolü: Filistin Mitingi ÖrneğiOnline
36Dr. Öğr. Üyesi Vedat YetkinKuran Mesajını Yeni Nesle Aktarmadaki Sorunlar Ve  Pratik Çözüm ÖnerileriOnline
37Dr. Öğretim Üyesi Nazan YeşilkayaSanal İnançlar ve Dijitalleşmenin Dini Yaşantıya EtkisiOnline

Yüzyüze Bildiriler

1Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KuşluKlasik Bir Eser Güncel Meseleye Dair Bir Şey Söyler mi: Sosyal Medyada Beğenilme Temayülünü Muhasibi’nin Ucb Kavramıyla Birlikte Ele AlmakYüz yüze – Konaklamasız
2Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman AkbolatGençlerin Maruz Kaldığı Siber Zorbalıklar ve Siber Mağduriyette Dinin RolüYüz yüze – Konaklamasız
3Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gedikİbn Haldun’un Umran Teorisi Işığında Genç Kuşaklara Tarih Şuuru Kazandırma ÜzerineYüz yüze – Konaklamasız
4Doç. Dr. Bekir EmiroğluTüketim Kültürü ve DinYüz yüze – Konaklamasız
5Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Doğanİslâm Mimarisinde Devşirme Malzeme Kullanımının Fikrî Arka Planı ve Güncel YorumlarıYüz yüze – Konaklamasız
6Doç. Dr. Hakkı KaraşahinToplumsal ve Dinî Sorunlar Üzerine Bazı Sosyolojik Kuramsal YaklaşımlarYüz yüze – Konaklamasız
7Prof. Dr. İbrahim KaplanDeizmi Besleyen Bazı Din Algıları Üzerine Bir DeğerlendirmeYüz yüze – Konaklamasız
8Doç. Dr. İskender ŞahinAnlama ve Yorumlama Bağlamında Allah-Kul İlişkisinin Yaşama Biçimleri ÜzerineYüz yüze – Konaklamasız
9Prof.Dr. İbrahim Kutluay“Kur’ân Bize Yeter” Söyleminin Arka Planı, Tezâhür ve SonuçlarıYüz yüze – Konaklamasız
10Doç. Dr. İzzet MarangozoğluKur’an’da Nâkatullâh Kıssasının Güncel Sembolik Değeri Üzerine Bir İncelemeYüz yüze – Konaklamasız
11Dr. Öğr. Üyesi Lokman Yılmaz- Öğr. Gör. Halil Erhunİlahiyat Fakültelerinde Kur’an Okuma ve Tecvid Derslerine Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Değerlendirme İKÇÜ ÖrneğiYüz yüze – Konaklamasız
12Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ferruh OruçYapay Zekâ Kıskacında: İnsan Aklı Gerçekten Özgür mü?Yüz yüze – Konaklamasız
13Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÇiftciGüncel Bir Mesele Olarak Dinî Geleneğin Yorumlanmasında Bilginin “Nesneleştirilmesi/Şeyleştirilmesi” ProblemiYüz yüze – Konaklamasız
14Prof. Dr. Mehmet Dirik – Erdoğan Kocagöz (Başvaiz)İslam Hukukunda ve Türk Hukukunda Kocanın Nüşûzu / GeçimsizliğiYüz yüze – Konaklamasız
15Prof Dr. Mehmet Dirik – Mücahit Göktaş (Vaiz)İslam Hukuku ve Günümüz Hukukunda Kadının NüşûzuYüz yüze – Konaklamasız
16Dr. Öğr. Üyesi Rami HekimoğluDil Öğrenimi ve Öğretiminde İslam Dil Mirasının Kullanılması -Ali Ahmed Medkûr ÖrneğiYüz yüze – Konaklamasız
17Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DemirDoğayı Kültürle Dizginlemek: Özgürlük ve Ahlak Arasında İnsanYüz yüze – Konaklamasız
18Doç. Dr. Necla Yasdıman DemirdövenModern Kur’an Çevirilerinde Yeni EğilimlerYüz yüze – Konaklamasız
19Arş. Gör. Rale Zehra CengizOsmanlı Dönemi Hattatlarının Yazmış Olduğu Şiir Levhalarındaki Nasihatlerin Günümüze YorumlanmasıYüz yüze – Konaklamasız
20Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bilal KaraTekkelerin Son Yüzyılı: Tarihsel Bir Analiz ve Geleceğe Yönelik ÖnerilerYüz yüze – Konaklamasız
21Doç. Dr. Muhammet YeşilyurtTeknolojik Din Çeşitliliğinin Bir Örneği: TekillikçilikYüz yüze – Konaklamasız
22Reyhan Dağhan-Prof. Dr. Murat KayacanYapay Zekâ, Tefsir İlmine Yeni Bir Perspektif Sağlayabilir mi?Yüz yüze – Konaklamasız
23Arş. Gör. Mustafa YılmazKatılım Bankacılığında Enflasyonun İtibara Alınması Meselesi: İslam Hukuku Perspektifinden Bir AnalizYüz yüze – Konaklamasız
24Doç.Dr. Halil İbrahim ŞenavcuGeçmişten Günümüze Japonlar Neden Üç Farklı Çocuk Bayramı Kutlar?Yüz yüze – Konaklamasız
25Doç. Dr. Sabri ÇapGünümüzde Hadislerin Anlaşılma Problemi Açısından Kadının Kaburga Kemiğinden Yaratılması RivayetiYüz yüze – Konaklamasız
26Arş. Gör. Dr. Samet YağcıDini Bireyselleşme ve Kurumsal Din Eğitimi: İmkânlar ve TehditlerYüz yüze – Konaklamasız
27Hayrunnisa HaytaHint Kökenli Dinlerde Yogaizm ve İşrâki Ruh Öğretisinde Ruhsal AydınlanmaYüz yüze – Konaklamasız
28Mehmet Akif AldatmazKıymetli Evrakların Para NiteliğiYüz yüze – Konaklamasız
29Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Eser AltuntaşBazı Meânî Üsluplarının Meâllerde Çeviri ProblemiYüz yüze – Konaklamasız
30Dr. Rıdvan Sanur / VaizGünümüz İnanç Problemlerinin Çözümünde Mekkî ve Medenî Âyetlerin Öğretim MetoduYüz yüze – Konaklamasız
31Ayşegül Türkeri Eryiğit (Doktorant)Teknolojik Dönüşümde Tematik Başlıklar: Black Mırror/Hemen Döneceğim Örnekleminde Tanrı Tasavvuru, Tanrısallık Algısı ve ÖlümsüzlükYüz yüze – Konaklamasız
32Arş. Gör. Muhammed Cahid YılmazCamilerde Ses Sistemi MeselesiYüz yüze – Konaklamasız
33Doç. Dr. Nurten Zeliha ŞahinKripto Varlıkların Fiyatındaki Oynaklığın Garar ile BağlantısıYüz yüze – Konaklamasız
34Dr. Aysun BahadırManeviyat Yönelimli Terapötik İletişim Becerilerinin Kişiler Arası İlişkiler Üzerindeki EtkisiYüz yüze – Konaklamasız
35Dr. Öğr. Üyesi Şekib AsımÂzâd-I Bilgirâmî’nin (Ö. 1200/1786) Lamiyyetü’l-Hind Adlı Kasidesinin Tercümesi ve Belâgî Açıdan İncelenmesiYüz yüze – Konaklamasız
36Arş. Gör. Dr. Seracettin Eraydınİslamî Piyasa Oluşturma Çabalarının Piyasa İslam’ına Evrilmesine Dair Bazı Örneklerin KritiğiYüz yüze – Konaklamasız
37Prof. Dr. İbrahim EmiroğluKur’ân’da Karşılaştırma Yöntemi ve Bunun ÖnemiYüz yüze – Konaklamasız
38Arş. Gör. Hatice Aksoy KarakayaGüncel Faizsiz Finansman Problemleriyle İlişki Biçimimiz: Din, Dil, Düşünce BağlamındaYüz yüze – Konaklamasız
39Doç. Dr. Turgut Akyüz -Sümeyye Beyza MeydanModern Dönemde İnsan Tanımındaki Farklılaşma Bağlamında Yapay Zeka’nın Klasik Dönem İnsan Aklı Kavramı İle KarşılaştırılmasıYüz yüze – Konaklamasız
40Doç. Dr. Erdoğan SarıtepeYaşlı Bakımı Hakkında Fıkhi Bir Değerlendirme ve Çözüm ÖnerileriYüz yüze – Konaklamasız
41Dr. Yasin ÇelerYoutube’da Yer Alan Deist, Ateist ve Agnostik İçerikli Videoların Analizi ve Argümanlarının KritiğiYüz yüze – Konaklamasız
42Dr. Öğr. Üyesi Remzi AkyelModernite ve Modernleşme Kavşağında Fıkıh Dilini Yenileme İhtiyacı ve İmkânıYüz yüze – Konaklamasız
43Arş. Gör Dr. Muhammed Cihat OruçOrtaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Deizm Algısı Üzerine Bir Analiz  -Lisansüstü Tezler Bağlamında-Yüz yüze – Konaklamasız
44Doç. Dr. Mehmet Ergün“Asrın İdrakine Hitap Eden e-me@l” ProjesiYüz yüze – Konaklamasız
45Prof. Dr. Fatih Toktaşİbn Bâcce’nin el-Mütevahhid’i Bağlamında Bireysel DindarlıkYüz yüze – Konaklamasız
46Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DURSUNOrta Doğu’da Dil Politikaları ve Etnik-Linguistik Azınlıklar: Güncel Zorluklar ve Çözüm ÖnerileriYüz yüze – Konaklamasız
47Prof. Dr. Muhsin AKBAŞÇağımız İnanç Sorunlarından Dini İlgisizlik ve Başlıca NedenleriYüz yüze – Konaklamasız
48Prof. Dr. İsmail ARICIYüksek Din Öğretiminde Amaç ProblemiYüz yüze – Konaklamasız
49Abdullah YILMAZMüçtehidin Şâri’ NiteliğiYüz yüze – Konaklamasız
50Doç. Dr. Mesut BayarDini Bilgilerin Sosyal Medya Aracılığıyla Tebliğ Edilmesinin Lüzum ve UsulüYüz yüze – Konaklamalı
51Doç. Dr. Mehmet ÇınarÜniversite Öğrencilerinde Dindarlık ve Sekülerleşme İlişkisiYüz yüze – Konaklamalı
52Doç. Dr. Otabek MuhammadiyevAlaeddin El-Üsmendi’nin İlim Hakkındaki GörüşleriYüz yüze – Konaklamalı
53Doç. Dr. İsmail ŞimşekÇağdaş Dünyada İnanç Sorunlarının Nedenleri ve Dinin GeleceğiYüz yüze – Konaklamalı
54Doç. Dr. Fatih OrhanNikâh Akdindeki Şahitliğin Günümüz İspat Vasıtaları Açısından DeğerlendirilmesiYüz yüze – Konaklamalı
55Dr. Sabri DemirKur’an’ın Toplum ve Aile Sağlığının Temel Öğesi Evlilik Üzerine MesajlarıYüz yüze – Konaklamalı
56Doç. Dr. İsa AtcıFıkıh Ders Müfredatının Güncellenmesi Üzerine Bazı ÖnerilerYüz yüze – Konaklamalı
57Prof. Dr. Abdullah MohammediGelenek-Modernlik Çatışmasında Üniversite Öğrencilerinin Din Anlayışı (Afganistan- Kabil Üniversitesi Örneği)Yüz yüze – Konaklamalı
58Prof. Dr. Ömer Faruk Teberİlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Alevi-Bektâşî Geleneği Ve Toplumunu Tanıması Meselesi Ve Çözüm ÖnerileriYüz yüze – Konaklamalı
59Dr. Öğr. Üyesi Mürsel EthemKur’an Bize Yeter (Mi?) (Kazakistan Ülkesi Özelinde) Yüz yüze – Konaklamalı
60Dr. Öğr. Üyesi Naci Özsoy“Edebiyat ve İdeoloji: Oryantalist Retorik ve Arap Belağatının Politik Kullanımları”Yüz yüze – Konaklamalı
61Arş. Gör. Mehmet DallıTanrı’yı En Sade Şekilde Kanıtlamak ya da Sadece Mantık Kurallarını Kullanarak Tanrı’yı Kanıtlamak ÜzerineYüz yüze – Konaklamalı
62Doç. Dr. İsmet EşmeliModern Dönemde Anlam Arayışı: Yeni Dini HareketlerYüz yüze – Konaklamalı
63Doç. Dr. Aykut Alper YılmazHer İnsan İslam Fıtratı Üzere mi Doğar? Bilişsel Bilimler Ekseninde Fıtrat Kavramını Yeniden DeğerlendirmekYüz yüze – Konaklamalı
64Prof. Dr. Ömer YılmazTasavvuf Kitaplarındaki Menkıbelerin Güncel Didaktik Değeri Üzerine Bazı Tahliller (M. Fevzî Efendi’nin Temessükü’l-Ezyâl Adlı Tasavvuf Risalesi Bağlamında)Yüz yüze – Konaklamalı
65Prof. Dr. Yakup ÇoştuDeizm Mi? Hiçliğin Küreselleşmesi Mi?Günümüz Gençliğinin Dindarlık Algısı Üzerine Bir DeğerlendirmeYüz yüze – Konaklamalı
66Dr. Öğr. Üyesi Recep Emin GülArif Tekin’in Eserlerindeki Ateist Hadis Eleştirisinin EleştirisiYüz yüze – Konaklamalı
67Prof. Dr. Kemaleddin TaşTürk Gençliği Üzerinde Dinin Yeri Ve ÖnemiYüz yüze – Konaklamalı
68Prof. Dr. Ahmed Ürkmez“Dini Grupların Yükseköğretim Süreçlerine Müdahalesi: Denizli/Yatağan İslâmî İlimler Enstitüsü Örneği”Yüz yüze – Konaklamalı
69Doç. Dr. Yılmaz Fidanİslâm Hukukunda Güncel İhtilâflara Bakış ve Hukukî Güvenlik SorunuYüz yüze – Konaklamalı
70Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Burcu Gören – Dr. İsa CeylanBirlikte Güçlü: Madde Bağımlısı Çocuğa Sahip Annelerin Manevi ve Psikososyal Destek İhtiyaçlarıYüz yüze – Konaklamalı
71Prof. Dr. Hülya AltunyaDinsel Retorikte Kullanılan Hamasi İfadelerin Mantıksal Değeri Üzerine Bir İncelemeYüz yüze – Konaklamalı
72Arş. Gör. Mensure Sönmez – Dr. Öğr. Üyesi Hatice TeberGüncel Dini Meselelerin Çözümünde Tübitak Projelerinin Önemi: 2209-A (Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı) ÖrneğiYüz yüze – Konaklamalı
73Vildan Yurduseven EvciSosyal Medya ve Gençlerin İslam AlgısıYüz yüze – Konaklamalı
74Arş. Gör. Mahiyenur Oğuz – Arş. Gör. Hatice Temirak YüzbaşıDini İçerik Üreten Kanaat Önderlerinin Dindarlık Algıları ve Takipçi Yorumlarının Analizi: Youtube ÖrneğiYüz yüze – Konaklamalı
75Dr. Dilâ BaranEdebî ve Sinematik Kurgunun Dinî Kullanımı: Kurgusal Din Anlayışı Üzerine Bir İncelemeYüz yüze – Konaklamalı
76Arş. Gör. Esra Nur ÇiftçiDijital Çağ Mabetleri: Elektronik KiliselerYüz yüze – Konaklamalı
77Arş. Gör. Dr. Sema Bolatİslam-Neoliberalizm İlişkisi Çerçevesinde Modern İnsanın Etik Değerlerinin Yeniden İnşası- Tüketim Toplumunda Bireyciliğin Yükselişi-Yüz yüze – Konaklamalı
78Prof. Dr. İsmail Latif HACINEBİOĞLUMantık ve Tecdid  bağlamında Dini Argüman Geliştirme Zeminleri: Zamanın Ruhu ve Analitik-Kritik Düşünme İmkânlarıYüz yüze – Konaklamalı
79Dr. Ali Kemal AcarAlgılarla Oluşturulan Bir Gelecek Tahayyülünde Yapay Zekaya İlişkin İddiaları DeğerlendirmekYüz yüze – Konaklamalı
80Prof. Dr. Bahset KarslıDenetim, Gözetleme Ve Toplum Bağlamında Yapay Zekanın Neliğine İlişkin Bir ÇözümlemeYüz yüze – Konaklamalı
81Doç. Dr. Turgut Akyüz – Yl Öğrencisi Şule ErcanKlasik Dönem Usulcülerinde Aklın Farklı Tarifleri Bağlamında Modern Radikal İslami Grupların Bazı Söylemlerinin EleştirisiYüz yüze – Konaklamalı
82Öğr. Gör. Erdoğan AteşTürk Din Musikisi Açısından İbadetlerde Görülen Güncel Problemler Ve Çözüm YollarıYüz yüze – Konaklamalı