Katılım Kuralları

 • Din, Dil, Düşünce ve Yorum Sempozyumu İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde her yıl düzenlenecek olup bu yıl “Güncel Dini Meseleler ve Çözüm Önerileri” temasıyla yapılacaktır. 
 • Sempozyum ÜAK Doçentlik kriterlerine göre uluslararası, Akademik teşvik kriterlerine göre ulusal düzeydedir.
 • Sempozyum en az doktora öğrencisi düzeyinde akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bütün katılımcıların, sempozyum takviminde belirlenen sürelere riayet etmesi gerekmektedir.
 • Bildirinin amaç, yöntem, kaynak ve muhtemel sonuçlarını içeren özetinin 200-350 kelime aralığında ifade edilmesi ve Bu Linkten  24 Mayıs 2024 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Tam metin bildirilerin 3500 ile 9000 kelime aralığında hazırlanmış olması ve daha önce başka bir yerde yazılı veya sözlü olarak sunulmamış olması gerekmektedir.
 • Tebliğlerin özetleri, özet kitapçığında yayınlanacak; editör sürecinden geçtikten sonra kabul edilen tam metin bildiriler ise uluslararası statüdeki bir yayınevi tarafından kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.
 • Tebliğlerin, özgün ve araştırma mahsulü olması, başka eserlerden alıntı olmaması, herhangi bir yerde yayınlanmamış olması ve yayınlanmaya uygun biçimde gönderilmesi gerekmektedir.
 • Sempozyum Yüz yüze ve çevrimiçi olarak yapılacaktır. Yüz yüze katılım sağlayacak katılımcıların konaklama giderleri sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır. Ulaşım giderleri katılımcıya aittir. Aynı bildiriyi birden fazla yazarın hazırlaması durumunda sadece bir kişinin konaklama giderleri karşılanacaktır.
 • Bildiriler sempozyum web sayfasında yer alan tam metin yazım kurallarına uygun olarak ve sadece Türkçe hazırlanmalıdır.

Önemli Tarihler

Özet Gönderim Son Tarihi: 24 Mayıs 2024
Kabul Edilen Özet ilan tarihi: 10 Haziran 2024
Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi: 20 Eylül 2024
Özetlerin Yayımlanma Tarihi: 11 Ekim 2024
Tam Metinlerin Yayım Tarihi: 15 Aralık 2024
Sempozyum Tarihi: 3 – 4 Ekim 2024

Muhtemel Konu Başlıklar

 • Dijitalleşme ve Din
  • Sosyal Medya Kullanımının Problemleri
  • Sosyal Medya Kullanımının Problemleri
  • Medya ve Gençlerin İslam Algısı
  • Dijital Paranın İslam’daki Yeri
  • Yapay Zekâ
 • Kapitalizm, Modernizm ve Sekülerizm gibi Akımların Etkileri
 • Modernizm ve Din
 • Kur’an İslam’ı
 • Günümüz İnanç Problemleri
 • Özgürlük-Kader
 • Anlam Arayışı
 • Gençlerin Deizm ve Ateizme Yönelmeleri
 • Gençlerde İslami Kimlik ve Kimlik Krizi
 • Günümüz Ahlak Problemleri
 • Din, Değer Eğitimi ve Gençlerin Tutumu
 • Eğitim Sistemi ve Gençlerin İslami Eğitimi
 • Gençlerin İslam’a Bakışı ve Değişen Değerler
 • Geleneksel Din Anlayışının Günümüze Taşınması
 • Yeni Dini Hareketler
 • Temel İnsan Hakları
 • Dinin Günümüz İnsan Hayatındaki Yeri
 • Edebî-Tasavvufî Metinlerin Güncel Problemlere Yaklaşımı

Not: Katılımcıların teklif edecekleri özgün konu başlıkları da dikkate alınacaktır.